Egészségügyi kártevőirtó tevékenységi engedély

2/2010. (I. 26.) EüM rendelet

az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 33/A. §-a alkalmazásában engedélyköteles egészségügyi kártevőirtó tevékenység

a) az egészségügyi gázmesteri szakképzettséggel végezhető

aa) a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott I. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R2.) 36. § (2) bekezdésében felsorolt kártevők – szolgáltatásnyújtás keretében történő – irtására történő felhasználása,

ab) az R1. 8. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott II. forgalmazási kategóriába tartozó irtószerek beszerzése, szállítása, tárolása, felhasználása az R1.-ben meghatározottak szerint,

ac) lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása,

ad) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti növényvédő (gázosító) szerek beszerzése, szállítása és tárolása, valamint 30. § (2) bekezdése alapján növényvédő szerrel történő gázosítás végrehajtása,

ae) etilén-oxid gáz felhasználása (a gázpatronos asztali sterilizátorok üzemeltetésének kivételével),

b) az a) pont ab) alpontja szerinti, továbbá az a) pont aa), ac)-ae) alpontjában foglaltakon kívüli, egészségügyi gázmesteri képesítéshez nem kötött, az R2.-ben meghatározott egészségügyi kártevők foglalkozásszerű irtására irányuló egyéb egészségügyi kártevőirtási tevékenység.

(2)Az egészségügyi kártevőirtó tevékenység végzésére jogosító engedélyt (a továbbiakban: engedély) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző egyéni vállalkozó lakóhelye, illetve társas vállalkozás esetén a társaság székhelye szerint illetékes kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban: Intézet) adja ki.

(3) Az engedélyt az Intézet – a 2. §-ban foglaltakra figyelemmel – annak az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet szolgáltatási tevékenység keretében végezni kívánó egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozásnak (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevőirtó szolgáltató) adja ki, aki, vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott személy) az Országos Képzési Jegyzék szerinti

a) egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: 60 5 5353 14 9 0 04, 2003. évi OKJ-szám: 51 5002 01, illetve 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0001 52 01, vagy a fentiekkel egyenértékű, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete vagy jogelődje által kiadott egészségügyi gázmesteri oklevél), vagy

b) egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítéssel (2003. évi OKJ-szám: 31 5002 04, illetve 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 3102) vagy egészségőr-fertőtlenítő szakképesítéssel (1995. évi OKJ-szám: 60 2 3249 14 9 0 03, 2003. évi OKJ-szám: 33 5002 02, 2008. évi OKJ-szám: 31 853 02 0010 31 01)

rendelkezik.

(3a)A (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképesítéssel egyenértékű az egészségügyi főiskolai kar nappali tagozatán közegészségügyi-járványügyi ellenőr szakon szerzett oklevél.

(4) Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató a (3) bekezdés szerinti személyi feltételnek – részben vagy egészben – olyan, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező foglalkoztatott személy alkalmazásával is eleget tehet, akinek szakmai gyakorlatát az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint elismerte.

(5) Az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nevében a foglalkoztatott személy csak a szakképesítésének megfelelő tevékenységet végezheti.

2. § (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (4) bekezdése szerinti személyi feltételek függvényében az engedély az 1. § (1) bekezdése szerinti valamely résztevékenységre kiterjedő szolgáltatás nyújtására is kiadható, azzal, hogy a kizárólag az 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztató egészségügyi kártevőirtó szolgáltató csak az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységre kaphat engedélyt.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti valamennyi tevékenységre jogosító engedély csak abban az esetben adható ki, ha az egészségügyi kártevőirtó szolgáltatónál az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy – az 1. § (4) bekezdése szerinti személy foglalkoztatása esetén – valamennyi résztevékenység végzésére jogosult foglalkoztatott személy alkalmazása biztosított.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza

a) az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy

aa) nevét és születési idejét, valamint

ab) 1. § (3) bekezdése szerinti szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy – az 1. § (4) bekezdése szerinti, elismert szakmai gyakorlattal rendelkező foglalkoztatott személy esetén – szakmai gyakorlata elismeréséről szóló határozat számát, kiállításának időpontját,

b) az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az engedély kiadása esetén az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet – csak személyesen – az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.

(2) Az engedély abban az esetben adható ki, ha a kérelmező egészségügyi kártevőirtó szolgáltatónál a tevékenység céljára szolgáló valamennyi telephelye tekintetében biztosítottak az R1. 8. számú melléklete szerinti – különösen az irtószerek szállítására, tárolására és felhasználására irányadó – előírások betartásának feltételei.

(3) Az Intézet az 1. § (4) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat elismerésének ténye és tartalma előzetes ellenőrzése érdekében az engedély kiadását megelőzően az EEKH-t megkeresi.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak változásáról az egészségügyi kártevőirtó szolgáltató az Intézetet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

(5) Ha az engedélyes egészségügyi kártevőirtó szolgáltató tekintetében az 1. § (3) bekezdése szerinti személyi feltételek az engedély kiadását követően bekövetkezett okból már nem, vagy csak részben állnak fenn, a szolgáltató a változás bekövetkezésétől egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást csak a ténylegesen foglalkoztatott személyek szakmai kompetenciájának megfelelő résztevékenységek körében nyújthat, vagy – foglalkoztatott személy hiányában – egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást nem nyújthat.

(6) Az Intézet a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az engedélyt módosítja vagy visszavonja.

4. § Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységre vonatkozó jogszabályok, illetve az engedélyben foglaltak betartásának hatósági ellenőrzését az Intézet végzi, kivéve, ha az ellenőrzés – a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség intézményeiben, katonai szervezeteiben – a Magyar Honvédség Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálata hatáskörébe tartozik.

5. § Az általa kiadott engedéllyel rendelkező egészségügyi kártevőirtó szolgáltatókról az Intézet által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) az engedélyesek nevét és lakcímét vagy székhelyének, telephelyének címét,

b) az engedélyes nevében eljáró foglalkoztatott személy nevét és születési idejét,

c) az engedélyes által végezhető, az 1. § (1) bekezdése szerinti tevékenységeket, illetve az engedély alapján nem végezhető résztevékenységet.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végző vállalkozások e tevékenységüket a rendelet hatálybalépését követően az engedély kiadásáig vagy a kérelem jogerős elutasításáig folytathatják, azzal, hogy az engedélyt 2010. április 1-jéig kérelmezhetik. A 2010. április 1-jéig engedélyt nem kérelmező vállalkozás ettől az időponttól egészségügyi kártevőirtó tevékenységet nem végezhet.

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.